گروه خبري : اخبار سایت
تاريخ انتشار : 1396/07/27 - 11:28
كد :5

جابجایی کارخانه کارین Karin Crane

کارخانه شرکت مهندسی کارین به شهرک صنعتی بهارستان کرج – خیابان رباط ماشین منتقل گردید.

کارخانه شرکت مهندسی کارین به شهرک صنعتی بهارستان کرج – خیابان رباط ماشین منتقل گردید.